Шановні клієнти, наразі на сайті Lamelio спостурігаються проблеми зі зв'язком! Команда намагається максимально швидко відновити роботу сайту!
Усі нагальні питання чи замовлення оформлюйте будь ласка через кнопку "швидке замовлення"!Залишайте свої контактні дані, Менеджер зв'яжеться з Вами!


Вдалих покупок!

Договір Публічної Оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ №

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 

м. Київ

дд.мм.рррр.р.

 

Фізична особа-підприємець Ничипоренко Сергій Вікторович, далі Продавець, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 13.03.2024, № 2010350000000519849, з однієї сторони, і __________________________________________________________, далі Покупець, з другої сторони , в подальшому разом іменуються Сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Продавець зобов’язується забезпечити виготовлення за замовленням Покупця і передати у визначений договором строк у власність Покупця меблі (далі Товар) в кількості та комплектності відповідно до Специфікації № 1, що є невід’ємною частиною цього договору (Додаток 1), а Покупець зобов’язується прийняти Товар і сплатити його вартість.

1.2 Продавець зобов`язується забезпечити виконання додаткових послуг за замовленням Покупця у визначений договором строк в кількості відповідно до Специфікації № 2, що є невід`ємною частиною цього договору (Додаток 2), а Покупець зобов`язується сплатити їх вартість.

 

2.      ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

 

2.1. Продавець зобов’язаний:

2.1.1 забезпечити виготовлення якісного Товару, який відповідає погодженому Сторонами зразку;

2.1.2 на вимогу Покупця надати йому документи, які підтверджують належну якість Товару (сертифікат відповідності) у разі їх наявності на даний Товар;

2.1.3 надати Покупцю гарантію на Товар згідно з умов договору;

2.1.4 у разі виявлення протягом гарантійного строку прихованих дефектів або не справностей, замінити Товар на якісний.

2.2. Продавець має право:

2.2.1 відмовити Покупцю в передачі Товару у разі порушення Покупцем умов договору;

2.2.2. відмовити Покупцю в заміні Товару в період гарантії, у разі не дотримання Покупцем умов транспортування, монтажу та експлуатації товару;

2.3. Покупець зобов’язаний:

2.3.1 оплатити Товар та прийняти Товар на умовах, визначених цим договором;

2.3.2 забезпечити належні  умови зберігання, проводити монтаж та подальшу експлуатацію Товару згідно з рекомендаціями Продавця;

2.4. Покупець має право:

2.4.1 скористатися послугами відповідних фахівців з переліку наданого Продавцем, з метою доставки та занесення Товару в приміщення Покупця, а також проведення монтажних робіт;

2.4.2 обміняти Товар протягом гарантійного строку, у разі виявлення прихованих дефектів.

 

3.      СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

 

3.1. Строк передачі Продавцем Покупцю Товару від 3-х до 20-ти робочих днів з моменту оплати Покупцем Товару.

3.2. Продавець здійснює доставку Товару власними силами, за адресою Покупця, а саме: _____________________________________________________. Доставка не входить у вартість Товару та оговорюється Сторонами і оплачується Покупцем окремо. Вартість доставки зазначено у Специфікації № 2 (Додаток 2). Право власності та ризик випадкової загибелі (пошкодження) переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання Покупцем видаткової накладної або товарного чеку .

3.3. Доставка не включає у себе підйом Товару на поверх Покупця. Підйом Товару оговорюється Сторонами і оплачується Покупцем окремо. Вартість підйому зазначено у Специфікації № 2 (Додаток 2).

3.4. Під час передачі Товару, він повинен бути упакований таким чином, щоб виключити ризики випадкового пошкодження.

3.5. У разі виявлення не якісного Товару, Покупець у присутності Продавця, або уповноваженого представника Продавця, складають акт невідповідності, з чітким зазначенням характеру виявлених невідповідностей.
3.6. Збирання і Монтаж Товару не входить у вартість Товару та оговорюється Сторонами і оплачується Покупцем окремо. Вартість збирання і монтажу зазначено у Специфікації № 2 (Додаток 2).

4.    ЦІНА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Ціна за одиницю Товару визначена в Додатку 1. Загальна вартість Товаріу по даному договору складає  00 000,00 грн(сума прописом).

4.2. Розрахунки за Товар здійснюються шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом внесення передоплати у розмірі 50%00 000,00 грн (сума прописом) в день підписання Сторонами договору та 50%00 000,00 грн (сума прописом) - в момент отримання Товару.

4.4. Ціна за одиницю Додаткових Послуг визначена в Додатку 2. Загальна вартість Додаткових Послуг по даному договору складає 0 000,00 грн (сума прописом).

4.5. Оплата Додаткових Послуг здійснюється Покупцем шляхом внесення 100% вартості Додаткових Послуг в момент надання Додаткових Послуг.

4.6. Сторони погодили, що у разі відмови Покупцем від отримання Товару, Продавець не повертає Покупцю отримані кошти.

4.7. Порядок, строки розрахунків та форма оплати Товару, згідно з цим Договором, можуть бути переглянуті та змінені за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін до цього договору.

 

5.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. У разі нанесення збитків невиконанням, або неналежним виконання умов цього договору винна Сторона несе відповідальність, передбачену законодавством України.

5.2. За порушення строку передачі Товару, передбаченого договором, Продавець виплачує Покупцеві пеню в розмірі 0,5% від суми договору за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України.

5.3. У разі прострочення  оплати Товару Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

5.4. Сплата пені і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язаня, не звільнює Сторони від виконання зобов'язань в натурі.

 

6.      ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

 

6.1. Якість Товару за цим договором відповідає погодженому Сторонами зразку та підтверджується відповідним сертифікатом відповідності.

6.2. Сторони погодились, що при передачі Товару відтінок кольору Товару може відрізнятися від зразків (еталонів), наданих під час підписання договору, та Специфікації.  

6.3. Гарантійні умови розповсюджуться на Товар протягом 12 місяців з моменту його продажу, за умови доставки та занесення Товару до приміщення Покупця відповідними фахівцями Продавця.

6.4. Гарантія на Товар надається у разі виявлення Покупцем прихованих дефектів, які не можливо було виявити під час приймання Товар.

6.5. Гарантійні зобов’язання, а також будь-яка інша відповідальність Продавця не застосовується за цим договором у разі недотримання Покупцем п.п. 2.3.1,2.3.2,2.4.1. договору, завдання Покупцем механічних пошкоджень або псування Товару.

6.6. Гарантійні зобов’язання припиняються за умов якщо:
• пошкодження Товару носять механічний характер або з'явилися в наслідок механічних впливів;
• мало місце порушення технологічного процесу проведення внутрішніх оздоблювальних робіт, в результаті яких пошкоджено Товар;
• здійснена неправильна технологія установки, експлуатації, використання інструментів.

 

7.      ІНШІ УМОВИ

 

7.1. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони можуть звертатится до суду відповідно до законодавства України.

7.3. Зміни, доповнення або розірвання договору здійснюються за письмовою згодою Сторін.

7.4. Покупець, підписуючи цей договір, надає згоду на збір, обробку та зберігання наданих персональних даних, а Продавець, в свою чергу зобов’язується вжити всіх заходів щодо зберігання наданих Покупцем даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7.5. Усі правовідносини, що виникають з цього договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регулюються цим договором та відповідними нормами законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.6. Цей договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Продавця, а другий - у Покупця.

7.7. До цього договору додаються Специфікація № 1 (Додаток 1) і Специфікація № 2 (Додаток 2), які є невід’ємною частиною договору.

 

 

 

РЕКВІЗИТИ, ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

ПРОДАВЕЦЬ:
ФОП Ничипоренко Сергій Вікторович
тел. 
+380980970919
р/р №: 
UA873052990000026006030137304

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

ІПН 3114112576

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2010350000000519849
www.lamelio.com.ua

email: lamelio.mebli@gmail.com
тел. +38 098 201 30 80

ПОКУПЕЦЬ : 

            

________________________________________

 (повне ПІБ)

________________________________________

(паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, дата видачі) ________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

(адреса прописки) ________________________________________

 (ІПН)

 ________________________________________

(контактний номер телефону)

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ С. В. Ничипоренко

(підпис)

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 _________________ ПОКУПЕЦЬ

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Додаток 1

Специфікація № 1

До Договору Публічної Оферти №  р.

 

Фізична особа-підприємець Ничипоренко Сергій Вікторович, далі Продавець, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 13.03.2024, № 2010350000000519849, з однієї сторони, і __________________________________________________________, далі Покупець, з другої сторони , в подальшому разом іменуються Сторони, уклали цю Специфікацію до договору Купівлі продажу про наступне:

 

1.      Затвердити характеристики, кількість, номенклатуру й загальну вартість Товару, що поставляються, відповідно до таблиці:

 

Повна назва товару

Опис товару

Колір

Кіл-сть

Ціна

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Загальна вартість Товару складає 00 000,00 грн (сума прописом).

 

  1. Всі інші умови залишаються незмінними і відповідають договору купівлі продажу

 

ПРОДАВЕЦЬ:

ФОП Ничипоренко Сергій Вікторович
тел. 
+380980970919
р/р №: 
UA873052990000026006030137304

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

ІПН 3114112576

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2010350000000519849
www.lamelio.com.ua

email: lamelio.mebli@gmail.com
тел. +38 098 201 30 80

 

 

 

 

_____________________ С. В. Ничипоренко

 

ПОКУПЕЦЬ : 

            

________________________________________

 (повне ПІБ)

________________________________________

(паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, дата видачі) ________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

(адреса прописки)

________________________________________

 (ІПН)

 ________________________________________

(контактний номер телефону)

 

 

 

______________________ ПОКУПЕЦЬ    

 

 

 


двапофвма

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  Додаток 2

Специфікація № 2

До Договору Публічної оферти № р.

 

Фізична особа-підприємець Ничипоренко Сергій Вікторович, далі Продавець, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 13.03.2024, № 2010350000000519849, з однієї сторони, і __________________________________________________________, далі Покупець, з другої сторони , в подальшому разом іменуються Сторони, уклали цю Специфікацію до договору Купівлі продажу про наступне:

 

  1. Затвердити характеристики, кількість, номенклатуру й загальну вартість Додаткових Послуг, що поставляються, відповідно до таблиці:

 

Назва Послуги

Кіль-сть

Ціна

Сума

1

Доставка

1 послуга

 

 

2

Підйом

1 послуги

 

 

3

Збирання

1 послуга

 

 

       Всього

 

 

 

 Загальна вартість Додаткових Послуг складає 0,00 грн (сума прописом).

 

  1. Всі інші умови залишаються незмінними і відповідають договору купівлі продажу

 

ПРОДАВЕЦЬ:

ФОП Ничипоренко Сергій Вікторович
тел. 
+380980970919
р/р №: 
UA873052990000026006030137304

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

ІПН 3114112576

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2010350000000519849
www.lamelio.com.ua

email: lamelio.mebli@gmail.com
тел. +38 098 201 30 80

 

 

 

 

 

 

_____________________ С. В. Ничипоренко

 

ПОКУПЕЦЬ : 

            

________________________________________

 (повне ПІБ)

________________________________________

(паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий, дата видачі)

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

(адреса прописки)

________________________________________

 (ІПН)

 ________________________________________

(контактний номер телефону)

 

 

 

 

 ______________________ ПОКУПЕЦЬ